skalik-foto|skalik-foto|pavla-foto|pavla-foto|pavla-foto

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Na našich webový stránkách najdete nové služby – různé formy koučinku, testování a Raketový Model (https://dream-job.cz/pro-klienty/ ).  Úspěšně spolupracujeme s panem doktorem Skalíkem, (PhDr. Ivan Skalík, Ph.D. – http://skalik.cz/), uznávaným psychoterapeutem, koučem, mediátorem. Jeho pracovní zkušenosti zasahují do různých oblastí: práce ve státní, soukromé i neziskové sféře, ve zdravotnických, výrobních, výzkumných i obchodních společnostech, řízení mezinárodních projektů, studium a práce v USA, práce v komisích EU, výuku studentů na Univ of North Carolina a  II. lékařské fakultě UK Praha a samozřejmě i do cestovního ruchu a gastronomie.

 ….

Člověk jako drahokam. Lze jej nalézat. A zaslouží si neustále zušlechťovat.“ 

 

Jaké jsou podle Vás novinky v oblasti rozvoje lidí ve firmách?

Zjednodušeně se dá říci, že mnozí zaměstnavatelé již pochopili, že lidé se nedají „jen“ ždímat a tlačit k vyšším a vyšším výkonům. Stejně tak, že cesta neustálého navyšování platů nevede k větším výkonům a větší loajalitě. Můžeme vnímat, že celá společnost se dostává do situace, kdy se lidé již „přejedli“ věcí a začínají hledat jiné hodnoty než je větší vůz. Vidím to všude kolem. Stále více lidí hledá cestu ke spokojenosti zažívání štěstí v každodenním životě. Další oblastí, kde se mění potřeba zaměstnanců i zaměstnavatelů je větší důraz na vytváření přívětivého pracovního prostředí a týmovou spolupráci.

Tento trend zřetelně vidím v poptávce po mých službách. Ještě před pár lety by nabídka workshopů „Inspirace na cestě k životní spokojenosti“ vyvolala u mnohých manažerů jen úsměv. Někde i pohrdání, že se jedná o něco neuchopitelného a hlavě je to osobní věc lidí a do práce nepatří: „v práci se má makat“. Přitom je zde jednoznačně potvrzená zkušenost, že spokojený zaměstnanec dosahuje lepší výsledky. Snažím se vždy dívat na svět v kontextu. Navíc má zkušenost s provázením lidí ve firmách (role kouče, lektora a konzultanta) i osobních životech (role terapeuta a poradce) mě každý den přesvědčuje o tom, že osobní a profesní život se nedá striktně oddělit. A pokud máte jako kouč a lektor kompetence věnovat se věcem v kontextu, je vhodné to využít.

Tomu rozumím, ale jaká je konkrétní podoba rozvojových aktivit ve firmách?

O jedné formě jsem se zmínil již výše, jsou to vzdělávací a motivační programy zaměřené rozvoj aktivit a chování jednotlivce směřující k životní spokojenosti: Inspirace na cestě k životní spokojenosti. Tyto „dovednosti“ pak lidé využívají jak ve firemním prostředí, tak v osobním životě. Témata workshopů se zaměřují na faktory, které nás dělají spokojenějšími, např.: jsme připraveni na změny, jaké jsou naše schopnosti realizovat změny v dnešním zrychleném světě, co nám přináší bytí v době informační symetrie v podání D. Pinka, využití pozitivní psychologie M. Seligmana v denní praxi, jakou hraje emoční inteligence popsaná D. Golemanen v komunikaci a lídrovství, efektivní komunikace a zpětná vazba, jak dokážeme probudit a využít vnitřní motivaci k dosahování cílů a mnoho dalších témat. Takto pojaté návazné workshopy přispívají k rozvoji životní spokojenosti v mnoha oblastech. Máme již také ověřeno, že zvýšení efektivity takových rozvojových aktivit je možné dosáhnout opakováním vzdělávacích modulů s různými tématy a hlavně s dostatečným prostorem ke zkoušení v praxi a návazné vyhodnocení. Výsledky musí být viditelné. Program je flexibilně přizpůsoben potřebám firem a požadavkům aktuální situace.

Další z oblastí přímo ovlivňující efektivitu firem je úroveň týmové spolupráce a schopnost budovat vysoce týmy. Jedná se o workshopy: Budování vysoce výkonných týmů. https://dream-job.cz/racket-model Na potřebě týmové spolupráce v dnešní době zvýšené konkurence, snižování marží, zaváděni nových postupů, měnících se technologií a neustálého zrychlování změn se shodneme všichni. Doba preference individuálního lídrovství v české ekonomice 90tých let je již dávno u konce. To neznamená že lídrovství ztrácí smysl, naopak. Leadership prosazován jako služba týmu je na vzestupu. Jedině plně funkční týmy jsou schopny dosahovat skvělých výsledků. V roce 2016  a 2017 jsme pořádali 34 otevřených workshopů na téma budování výkonných týmů. Na počátku workshopu jsme všem položili otázku:  Seznámili jste se někde ve škole, v praxi či na seminářích s nějakým komplexním modelem budování vysoce výkonných týmů?  Odpověď účastníků pro nás nebyla překvapivá. Pouze 2 % manažerů a HR specialistů odpověděli kladně. K potvrzení tohoto stavu nám navíc postačí nahlédnout na manažerské kompetenční modely minulých let. Kompetence „budovat týmy“ se neobjevuje téměř nikde samostatně. Některé známé koncepty rozvoje týmů doposud využité v praxi se zabývají vývojovými stádii práce v týmu Tuckman (1965), týmovými rolemi Belbin (1981), nebo příčinami selhání týmů Lencioni (2009). Žádný model však neobsahuje jasný popis faktorů, které rozhodují o správném fungování týmu a následně o úspěchu.  Osobně se věnuji rozvoji ledershipu více než 20 let a teprve v zrcadle nového pohledu jsem si uvědomil, že i při individuálním koučování jsem kladl mnohdy důraz především na rozvoj individuálních schopností manažerů. Proto jsem byl rád, že jsem se v roce 2015 setkal s Gordonem Curphym, který patří mezi světové špičky rozvoje leadershipu a hlavně s jeho konceptem The Rocket Model. Tento model rozvoje týmové spolupráce vytvořil společně a neméně významnou osobností rozvoje manažerů Robertem Hoganem. The Rocket Model pro budování vysoce výkonných týmů jsme začali aplikovat ve firmách v ČR roce 2016 a výsledky nám ukazují, že cesta je správná. Tento model vlastně neukazuje „nic nového“, shrnuje však dosavadní poznatky v budování týmů do srozumitelného rámce a navíc je schopen měřit dosahování pokroku v týmové spolupráci.

Výše uvedené programy mohou být také součástí komplexního rozvojového programu: „Management Leadership Academy“, které rozvíjí vůdcovský potenciál u zkušených manažerů i talentů.

Popisujete rozvojové programy zaměřené na týmy a skupiny, znamená to, že význam individuálního práce např. formou koučování se zmenšuje?

To si nemyslím. Individuální přístup je stále žádanější. Viditelné je to, že zrychlená a mnohodimenzionální doba žádá i jiné formy koučování definované zakladateli koučování J. Whitemorem nebo T. Galleweyem.   Dnes zde máme různé zaměření: WLB koučování, life koučování, NLP koučování, transankční koučování, systemické koučování a mnoho dalších přístupů. Zásadní je však změna v komplexnosti. Dnes by se již kouč neměl opírat jen o neustále dokola kladené otázky a měl by být proaktivnější při vedení koučovaného k dosažení cíle. Mnoho koučovacích škol je v důsledku nedostatečné kompetence odkázáno spíše jen na kladení otázek.

V minulém roce jsem byl mírně unaven neustálými diskuzemi o „pravé a čisté formě koučování“. Tak jsem s několika kolegy definoval směr, který nazývám Komplexním koučováním. Základní moto je: že ptát se nestačí. Tento směr vychází z celostního přístupu k člověku v jeho světě profesním, rodinném, osobním, zdravotním i sociálním. Zahrnuje také psychosomatiku a práci s tělem. Komplexní koučování se věnuje tématům ze všech oblastí podle potřeby klientů,

Oproti klasickému pojetí překračuje komplexní koučování mezioborové hranice. Od kouče vyžaduje komplexní vzdělání, kompetencezkušenosti z oblasti koučování, psychoterapie, psychodiagnostiky, psychosomatiky, práce s tělem, párové terapie, krizové intervence, mentoringu, profesní diagnostiky, mediace. A to není vše: důležitá je také znalost firemních systémů, ekonomiky, projektového řízení, týmové dynamiky, krizového managementu, leadershipu a dalších oblastí.

Díky souhře shora uvedených kompetencí a zkušeností koučů nabízí komplexní koučování cesty a v některých případech dokonce poradenství. Toto proaktivní nabízení různých cest přináší do tradičně pojatého koučovacího procesu nové možnosti. Metody využité v komplexním koučování jsou zaměřeny hlavně na požadavky a potřeby koučovaného. Komplexní koučování tedy a priorit nedodržuje základní metodu klasického koučování, jímž je vedení koučovaného prostřednictvím kladených otázek.

Zejména u zkušených manažerů se setkávám s jasně definovanou zakázkou: „Doufám, že mi nebude pořád dokola klást otázky! Nabídněte mi jiné pohledy a jiné metody rozvoje!“. https://dream-job.cz/koucink/

Máme-li dostatečnou paletu metod a postupů, můžeme je směle a hlavně bez obav využívat při koučování.  Zřejmě se setkáte s názorem, že takový přístup hranice koučování překračuje. Ano. K vašemu prospěchu. Mnoho mých spokojených klientů neuvažují nad tím, jakou cestou dosahují svých cílů.

V klasickém pojetí koučování je striktně zakázána aktivita kouče ve formě doporučení a námětů k cestě pro dosažení cíle. Preferovaná forma kladení otázek vychází z  přesvědčení, že pokud si na cestu rozvoje nepřijde koučovaný sám, není dostatečně zvnitřněná a nebude trvalá.  Průběhu klasického koučování je standardně doporučováno nepouštět se do řešení „mimopracovních“ oblastí, která mohou vyplout na povrch v průběhu koučování. V tomto případě se doporučuje odeslat koučovaného ke specialistům, ať už se jedná o psychoterapeuta, rodinného terapeuta nebo další odborníky.  Co však v situacích, kdy má kouč všechny potřebné kompetence? Myslím, že by je měl využívat.

Pane Skalíku, děkujeme za inspirativní rozhovor, který může být návodem a východiskem pro řadu našich uchazečů i klientů.

V případě zájmu o setkání s panem Skalíkem nás kontaktujte na info@dream-job.cz


Profil

PhDr. Ivan J. Skalík, PhD.                                                                                                                                                                               

KOUČ, PORADCE, PSYCHOTERAPEUT, MEDIÁTOR, LEKTOR

Ke  koučování, mediaci, psychoterapii, lektorování jsem se dostal pozvolna v rámci svého profesního zrání. Pracovní zkušenosti zasahují do různých oblastí (práce ve státní, soukromé i neziskové sféře, ve výrobních podnicích, řízení mezinárodních projektů, práce v komisích EU, práce v USA a zemích EU, aj.)  Se svými klienty v rámci setkávání navazuji individuální kontakt, preferuji lidský přístup při řešení jejich témat, která si do koučování přináší. V psychologickém koučování se zaměřuji především na efektivní využívání potenciálu koučovaných v průběhu dosahování stanovených cílů. Specifickou oblastí je dovednost vést koučované k efektivní práci s vlastní energií. Pro podporu vyšších pozic se pak zaměřuji na oblast leadership skills a u nižších pozic pak na manažerské dovednosti. Mimo tato témata s klienty často řešíme zvládání náročných situací v pracovním i osobním životě.

Téma workshopů vychází z potřeb firmy, osobní zkušenosti s vedením týmů u nás i v zahraničí a z ověřených teoretických konceptů vyzkoušených v praxi. Dokážeme naše služby přizpůsobit potřebám a kultuře firem.

Kudy jsem šel:
Dokončil jsem studia na FF UP v Olomouci v roce 1988.
Psychologie práce KHS Stč kraje, 1990 -1995.
Řízení mezinárodních projektů 1991 – 1998 (ÚEM, EU, US EPA, AV ČR).
Průběžně jsem se věnoval práci s dětmi a mládeží v PREV-CENTRU.
Osobnostně profesním rozvojem zaměstnanců ve firmách se věnuji od roku 1996.
Spolupracel s Dr. Bahbouhem v Qed Group (1996 -2008).
K mnoha zájmům patří i pedagogická činnost (naposledy 2010 – 2013 na I. LF UK).
V současné době jsem jednatelem a garantem služeb v Analyse Group,s.r.o. což mi umožňuje poskytovat služby s ohledem na specifické potřeby klientů.

Vzdělání:
Universita Palackého, Olomouc, Filosofická fakulta, 1984/88.
US EPA, Project management, 1994.
UNC, School of Public Health, Research studies, USA, 1994,
Postgraduální doktorandské studium FF UP Olomouc, 1996-1998.

Výcviky, kurzy, certifikace:
Neuropsychologie, 120 hod. US EPA, HERL, Neurotoxicology Division, USA, 1992.
Řízení mezinárodních studií. 60 hod., School of Public Health UNC, USA, 1994.
Neuropsychická zátěž. Emory University, Atlanta, 1994.
Konverzační a kooperativní hypnoterapie, 120 hod. Brno.
Psychoterapie: teorie 180 hod., praxe 600 hod, Brno, PhDr. V. Dvořáček. 1993 – 1997.
Řízení výzkumných úkolů, marketingový výzkum, US EPA, 120 hod. 1996.
Skupinová psychoterapie, 560 hodin, Skálův institut, Praha. 1995 – 1999.
Certifikační školení v  metodách: HPI, HDS, MVPI, Assessment Syst. s.r.o. 2004
Rodinná psychoterapie, 540 hod, 1999 – 2001.
Koučování, R. Bahbouh, Qed & Quod, 2000.
Right Management Coaching Orientation. Professional Coach, 2011.
The Rocket Model, Certification workshop, 2014.
Profesionální akreditovaný kouč II. Stupně 2016.

Ing. Pavla Hodinková
Managing Director – Personální Agentura Dream Job s.r.o.
pavla@dream-job.cz

O Inspiraci na cestě k životní spokojenosti a Budování vysoce výkonných týmů