|

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Pracovní skupina Rady vlády pro duševní zdraví iniciovala šetření v oblasti dopadů probíhající epidemické krize na duševní zdraví obyvatel v České republice. Dle studie Národního ústavu duševního zdraví stoupl v této době výskyt duševních onemocnění z 20 % na 33 %. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR proto připravila spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Radou vlády pro duševní zdraví pilotní projekt „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory“.

V souvislosti s výše zmíněným zařazuje VZP do nabídky benefitů z fondu prevence finanční příspěvek pro své klienty, kteří nově absolvují intervenci u vybraného odborníka (soukromého terapeuta s patřičnou kvalifikací) v určitém časovém rozsahu. Intervence může být poskytnuta jak prezenčně, tak on-line formou. Jedná se o půlroční pilotní režim. Pokud budou splněna nastavená kritéria a program se ukáže jako efektivní, bude příspěvek zařazen do stálé nabídky benefitů VZP.

„Našim klientům nabízíme příspěvky na aktivity, které souvisí s péčí o zdraví, a rozhodli jsme se mezi ně zařadit i příspěvek na psychosociální podporu. Kromě duševní hygieny, která je nedílnou součástí zdravého životního stylu, je právě včasná intervence, tedy rychlé rozpoznání a řešení psychických obtíží, zásadním krokem prevence rozvoje duševních onemocnění,“ vysvětlil náměstek ředitele VZP pro služby klientům Ivan Duškov. „Doufáme, že tímto příspěvkem pomůžeme klientům, kteří se v současné době potýkají s psychickými obtížemi a váhají, zda navštívit psychoterapeuta. Návštěva u těchto odborníků bývá finančně náročnější,“ doplnil Duškov.

Odkládání pomoci v této oblasti může vyústit až v chronické obtíže. Je tedy důležité, aby lidé pečovali o své psychické zdraví a své problémy řešili včas.

Odborníci byli o pilotním projektu informováni prostřednictvím České asociace pro psychoterapii, z. s. (ČAP), Unie psychologických asociací ČR a České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Vybraní odborníci byli na základě kontroly splnění kvalifikačních a kapacitních podmínek zařazeni do „seznamu odborníků“ jejichž platební doklady za intervenci bude VZP akceptovat. „Seznam odborníků“ je zveřejněn na webu pojišťovny. Celkem se zapojilo 210 terapeutů z různých krajů, kteří garantovali kapacitu až pro 20 nových pacientů s maximální cenou za hodinové sezení 700 Kč. Tito odborníci musí o naplnění svých kapacit pojišťovnu průběžně informovat, aby bylo zřejmé, koho ještě mohou klienti požádat o terapii.

Jak získat příspěvek?

Příspěvek může získat klient VZP starší 18 let. Příspěvek až 7 000 Kč je v rámci pilotního projektu VZP určen na podporu psychosociální intervence u vybraného terapeuta pojištěncům, kteří nově absolvují sezení v max. počtu 10 hodin.

Příspěvek není určen pro pojištěnce, kteří v posledních šesti měsících nebo aktuálně čerpají služby psychoterapie v rámci nebo nad rámec veřejného zdravotního pojištění, nebo služby psychosociální podpory stejného charakteru.

Jak se zapojit do pilotního projektu?

Na adrese opatrujse@vzp.cz požádejte o poukaz, který opravňuje k čerpání příspěvku na max. 10 sezení/hodin do 31. 5. 2021.

V e-mailu je nutné uvést:

  • jméno, příjmení a číslo pojištěnce, který bude intervenci u vybraného terapeuta čerpat
  • jakým způsobem požadujete poukaz zaslat (e-mailová adresa, kam bude poukaz zaslán, nebo na kterém pracovišti VZP bude poukaz osobně vyzvednut).

Následně si dle zveřejněného seznamu vyberte terapeuta, u kterého budou absolvována sezení v max. počtu 10 hodin. Doporučujeme objednání přes e-mail, v době terapie nezvedají terapeuti telefon.

Klient by měl absolvovat u terapeuta sezení minimálně 1x týdně. Součástí vstupní konzultace při prvním sezení je zároveň vstupní dotazník, na jehož základě a dle svého odborného úsudku terapeut rozhodne o pokračování psychosociální intervence. Počet hodin psychosociální podpory určuje terapeut na základě odborného posouzení. V rámci pilotního projektu přispívá VZP klientovi na max. 10 sezení, na každé sezení částkou 700 Kč.

Vybere si terapeuta ze „seznamu odborníků“ a prostřednictvím e-mailové adresy opatrujse@vzp.cz zažádá pojišťovnu o přidělení finančních prostředků. Jestliže splní požadovaná kritéria, získá nárok na čerpání příspěvku z programu. U vybraného terapeuta absolvuje vstupní konzultaci, kdy vyplní vstupní dotazník, na jehož základě odborník rozhodne, zda budou v sezeních pokračovat. Těch musí být maximálně 10 hodin při rozložení optimálně 1 sezení týdně.

K žádosti o příspěvek je klient povinen předložit poukaz Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory, který slouží jako potvrzení o splnění požadavků pro čerpání příspěvku. Součástí žádosti musí být i Přehled návštěv vyplněný terapeutem, včetně tří krátkých dotazníků: vstupní pro klienta, vstupní a výstupní s vyhodnocením pro terapeuta a Průzkum spokojenosti, který vyplní klient po ukončení terapie. Klient k žádosti také přiloží účetní doklady (potvrzení o zaplacení, fakturu apod.) za každé absolvované sezení. O příspěvek je možno žádat na jednotlivé hodiny, ale také souhrnně. Finanční prostředky budou vyplaceny dle rozsahu absolvovaných hodin, max. ale za 10 hodin, tedy až 7 000 Kč. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na webu VZP v sekci Výhody a příspěvky pro dospělé.

 

Požádat o pomoc není slabost, tým Agentury Dream Job přeje všem pevné zdraví a dostatek energie na boj se vším, co dokáže potrápit!

 

 

 

Petra Sudlíková foto - Dream Job

 

 

 

 

 

Petra Sudlíková 

Senior Recruitment Consultant 

Agentura Dream Job s.r.o.

 

Zdroj: https://vzp.cz/

VZP – příspěvky na psychosociální podporu