|

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

V minulosti jsme vás již několikrát prostřednictvím našeho partnera UOL (společnost zajišťující účetní a daňové služby) seznamovali s novinkami v tomto oboru. Dnes bychom vám rádi nabídli informace týkající se personalistiky a mezd pro majitele firem. Jak správně sestavit smlouvu pro zaměstnance a na co si dát pozor již při jejím uzavírání. Kolik vás bude zaměstnanec stát a jak se s ním rozloučit, bude-li to nutné. To vše naleznete níže.  

 

Nastal čas rozšířit firmu o zaměstnance

Při uzavírání pracovních smluv platí jednoduchá zásada: Co není zakázáno, to je dovoleno. Pokud vám zákon něco výslovně nezakazuje, můžete si sjednat jakékoliv podmínky v souladu s dobrými mravy a s veřejným pořádkem a právními předpisy. Zákoník práce a s ním související pracovněprávní předpisy podrobně upravují postavení a ochranu zaměstnance, která vzniká uzavřením pracovní smlouvy nebo jiné pracovněprávní dohody.

Jak poznáte, že jde o závislou práci?

 • vztah nadřízenosti a podřízenosti: strany v pracovněprávním stavu si nejsou rovny
 • zaměstnanec práci vykonává osobně a podle pokynů zaměstnavatele
 • zaměstnanci je vyplácena za práci mzda, plat nebo odměna
 • práce probíhá na pracovišti zaměstnavatele (případně na jiném dohodnutém místě) na náklady a odpovědnost zaměstnavatele
 • pracovní dobu určuje zaměstnavatel
 • závislá práce je vykonávána na základě sjednání pracovního poměru. Pracovní poměr vzniká uzavřením smlouvy o práci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Rozlišujeme čtyři základní druhy pracovních poměrů.

 • pracovní smlouva – doba určitá x doba neurčitá
 • dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
 • dohoda o provedení práce (DPP)
 • jednatelská odměna

Pracovní smlouva

Tuto smlouvu uzavíráte buď na dobu určitou, nebo neurčitou, a to na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr. Dále rozlišujeme plný, poloviční nebo zkrácený úvazek. Zkrácený úvazek můžete zkrátit, jakkoliv se vám to hodí. Pracovní smlouva je důležitý dokument, který zakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tento dokument musí mít písemnou formu, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení. Písemná forma je nutná pro jakýkoliv dodatek či změnu pracovní smlouvy.

Jaké musí mít náležitosti:

 • identifikace zaměstnance a zaměstnavatele
 • druh a rozsah práce
 • místo výkonu práce
 • den nástupu a délka pracovněprávního vztahu
 • povinnosti obou stran
 • výše a způsob vyplácení odměny

Pracovní smlouvu můžete uzavřít s osobou starší 15 let. Nutností je ukončená povinná základní školní docházka, která končí koncem školního roku. Nemusíme čekat do 1.9., pracovní poměr můžete uzavřít již od 1.7.

Pracovní smlouva na dobu určitou

 • končí sjednaným datem
 • pracovní poměr může trvat 3 roky, ale můžete ho 2× po sobě prodloužit
 • maximálně tedy trvá 9 let v kuse. Pokud byste udělali na 3 roky přestávku, jedno prodloužení se nepočítá.
 • existují výjimky, kdy můžete řetězit pracovní smlouvy na dobu určitou vícekrát. Do výjimek spadá sezónní práce (např. sběr jablek), agenturní zaměstnávání a vážné provozní důvody.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou

 • ve smlouvě není stanoveno datum ukončení pracovního poměru – doba neurčitá.

Platnost této smlouvy můžete ukončit na základě dohody obou stran o jejím ukončení nebo podáním výpovědi. Pracovní smlouva je důležitý dokument, který zakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tento dokument musí mít písemnou formu, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení. Písemná forma je nutná pro jakýkoliv dodatek či změnu pracovní smlouvy.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohodu o provedení práce využijete pro brigádnickou činnost nebo pomocné práce. S pracovní smlouvou má DPP společnou písemnou formu sjednání. Limitována je počtem hodin, které zaměstnanec může odpracovat. Limit činí 300 hodin u jednoho zaměstnavatele za rok. V průměru je to 25 hodin měsíčně.

Jedna z výhod je osvobození od sociálního a zdravotního pojištění, pokud odměna za provedenou práci nepřesáhne v měsíci 10.000 Kč. Pokud odměna přesáhne 10.000 Kč, zdaní se jako mzda. V tomto případě zaměstnanec i zaměstnavatel zaplatí odvody soc. i zdrav. pojištění. Pokud zaměstnanec nemá podepsané „růžové prohlášení“ o slevách na poplatníka, bude mu stržena daň 15 %.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Tuto dohodu uzavíráte nejčastěji v případě práce na zkrácený úvazek. Jedná se maximálně o poloviční úvazek – do 20 hodin za týden. Ukončit DPČ je jednoduché, platí jen 15denní výpovědní lhůta. Hradí se pojistné jako u klasického pracovního poměru. Výhody: – jednodušší ukončení, nemusíte vyplácet odstupné

Jednatelská odměna

Tato smlouva je sjednaná na částku. Smlouva o výkonu funkce jednatele nemůže obvykle zajistit stejnou ochranu, kterou poskytuje zákoník práce. Proto není možné veškeré prvky ochrany zaměstnance upravené pracovním právem přenést i do smlouvy o výkonu funkce jednatele. Na druhou stranu nemusíte dodržovat minimální ani tarifní mzdu a neřešíte pracovní úvazek. Jednatel zastupuje firmu, kterou řídí, a za to si může stanovit odměnu. Zároveň může mít sjednanou pracovní smlouvu na jiné pozici. Jednatelská odměna a pracovní smlouva se z pohledu zdanění chová stejně. Jednatel může svoji funkci vykonávat zdarma (není nutná smlouva).

Pracovní doba

Pracovní doba je doba, během které je zaměstnanec povinný vykonávat práci pro zaměstnavatele. Stanovená základní pracovní doba činí 40 hodin týdně. V dvousměnném pracovním provozu se jedná o dobu 38,75 hodin týdně. V třísměnném a nepřetržitém provozu je to 37,5 hodin týdně. Pracovní doba může být:

 • rovnoměrně rozložená – zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu
 • nerovnoměrně rozložená – zaměstnavatel nerozvrhuje pracovní dobu rovnoměrně na jednotlivé týdny – průměrná týdenní pracovní doba za 26 po sobě jdoucích týdnů nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu
 • pružná pracovní doba – má fixní část a pohyblivou část. U fixní části začátek a konec určuje zaměstnavatel, u pohyblivé části začátek a konec určuje zaměstnanec

Způsob evidence není přímo určen, musíte ale evidovat příchod, odchod, přesčas, pracovní pohotovost, noční práce a přestávky.

Doba odpočinku

Slouží k odpočinku zaměstnance po určité době nepřetržité práce. Jedná se o přestávku, ne o pracovní dobu. Přestávky se nezapočítávají do pracovní doby. Pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek (8 hodin denně), ve skutečnosti stráví v zaměstnání 8,5 hodin. Jako zaměstnavatel musíte zaměstnanci poskytnout nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech, a to nejméně 30 minut. Mladistvému zaměstnanci musíte přestávku poskytnout nejpozději po 4,5 hodinách nepřetržité práce.

Pokud zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek např. 6 hodin denně, přestávku nemusí čerpat. Pokud však zaměstnavatel trvá na tom, aby si odpočinul po 4 hodinách nepřetržité práce, musí to zaměstnanec respektovat. V tom případě odejde z práce po 6,5 hodinách. Pokud zaměstnanec pracuje na směny, musí odpočinek mezi 2 směnami trvat nejméně 11 hodin. Mladiství zaměstnanci musí mít odpočinek mezi směnami 12 hodin. Někdy můžete zaměstnanci dobu odpočinku zkrátit na 8 hodin, ale o zkrácené hodiny musíte další odpočinek prodloužit.

Práce přesčas

Prací přesčas se myslí práce na příkaz zaměstnavatele, kterou zaměstnanec vykoná nad rámec týdenní pracovní doby. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou se jako práce přesčas chápe práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Práce přesčas mí své limity. Maximálně může jít o 150 hod ročně a 8 hod v rámci týdne. Většina firem řeší práci přesčas formou mimořádné odměny.

Zkušební doba

Při sjednávání zkušební doby se řiďte zákoníkem práce. Zkušební doba sjednaná v rozporu se zákoníkem práce je neplatná. Obvyklá zkušební doba u řadových zaměstnanců je 3 měsíce. Pouze u vedoucích zaměstnanců lze sjednat zkušební dobu v délce 6 měsíců. Zkušební dobu nesmíte dodatečně prodlužovat a sjednat delší, než je polovina trvání sjednaného pracovního poměru. Zkušební dobu sjednejte písemně v rámci pracovní smlouvy a nejpozději v den nástupu do práce. Pozor na datum podpisu pracovní smlouvy. Pokud se zaměstnancem sjednáte smlouvu s nástupem do práce od 1. 3., ale smlouvu podepíšete až 2. 3. s účinností od 1. 3., zkušební doba je neplatná.

Ukončení pracovní smlouvy

K ukončení pracovního poměru může dojít z různých důvodů. Záleží na tom, kdo ho ukončuje. Výpověď může podat jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Zaměstnanec nemusí uvádět důvody. Skončením pracovního poměru všechna práva a povinnosti z pracovního poměru zanikají – s výjimkou práv a povinností vzešlých ze mzdových nároků. Výpověď musíte podat písemně a řádně doručit druhé straně. Nezapomeňte v ní uvést důvody.

Způsoby ukončení pracovního poměru

 • dohodou obou stran (pracovní poměr skončí dohodnutým dnem)
 • výpovědí

Zaměstnanec  – může ukončit pracovní poměr výpovědí bez udání důvodu. V případě výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím sjednané výpovědní doby, která je ze zákona 2 měsíce. Výpovědní doba běží od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

Zaměstnavatel – může dát výpověď pouze ze zákonem uvedených důvodů a musí důvod vymezit tak, aby ho nebylo možné zaměnit s jiným důvodem. Důvod nesmí dodatečně měnit. Podmínky pro skončení pracovního poměru regulují ustanovení zákoníku práce a není možné je měnit individuálními pracovními smlouvami. Existují dvě skupiny důvodů, pro které může dát zaměstnanci výpověď: důvody vzniklé na straně zaměstnavatele (organizační – ruší se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje se, zaměstnanec se stal nadbytečným) a důvody vzniklé na straně zaměstnance (zdravotní, neuspokojivé pracovní výsledky, závažné porušení povinností a hrubé porušení).

Jsou-li podmínky výpovědi na straně zaměstnavatele tak zaměstnanci náleží odstupné. Výše odstupného se odvíjí od délky pracovního poměru. Do rozhodného období se počítá i výpovědní doba. – 1 plat – pracovní poměr do 1 roku – 2 platy – pracovní poměr do 2 let – 3 platy – pracovní poměr nad 2 roky 1 plat v tomto případě znamená průměrný měsíční výdělek za předešlé čtvrtletí.

 • okamžitým zrušením pracovního poměru

Zaměstnavatelem – zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému odnětí svobody na dobu delší 1 rok. Zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin při plnění pracovních povinností k nepodmíněnému odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. Zaměstnanec porušil povinnost zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnancem – zaměstnanec nemůže podle lékařského posudku dále vykonávat dosavadní práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel mu do 15 dní od předložení posudku neumožnil výkon jiné vhodné práce. Zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, náhradu mzdy/platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dní po uplynutí období splatnosti.

Pokud nevyplatí zaměstnavatel zaměstnanci mzdu, plat, náhradu mzdy/ platu anebo některou jejich část ani v dodatečné 15denní lhůtě, nemůže po zaměstnanci požadovat, aby pro něj nadále pracoval. Důvod, pro který zaměstnavatel nesplnil svou povinnost, je přitom právně nezávažný. Zaměstnanci v tomto případě přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající délce výpovědní lhůty

 • zrušení ve zkušební době (ve zkušební době může zaměstnanec nebo zaměstnavatel ukončit pracovní poměr bez uvedení důvodu)
 • uplynutím doby u pracovního poměru na dobu určitou (pracovní vztah končí k datu uvedeném na smlouvě)

Mzda

Od 1. 1. 2021 je minimální mzda 15.200 Kč, tedy 42,4 % průměrné mzdy. Platí pro plný úvazek. Zkrácený se poměrově krátí. Pozor u tarifní mzdy je výše dána dle tabulek v závislosti na odbornosti. Úřad práce a Inspektorát bezpečnosti práce kontrolují, jestli jsou v pořádku pracovní smlouvy a jestli některá mzda není pod minimální. Kontroloři si vezmou na mušku i tarifní mzdy. Při kontrolách se inspektorát práce opírá o tarifní tabulky a doměřuje minimální mzdu do mzdy tarifní. Hrubá mzda je zatížená odvody daní, zdravotním a sociálním pojištěním. Odvody činí 33,8 %. Hrubá mzda se sjednává v pracovní smlouvě nebo v jejím dodatku (platebním výměru). Při výpočtech čisté mzdy musíme počítat se mzdou, odvody a benefity.

 

Na nový pracovní vztah jste již připraveni, tak směle do toho? Přejeme vám oboustrannou spokojenost, a to ve všech ohledech – Tým Agentury Dream Job!

 

 

 

 

Hana Patzáková

Recruitment Consultant

recruiter@dream-job.cz

 

 

 

Zdroj: https://www.uol.cz/

UOL – představuje zbrusu nový ebook: Základy personalistiky a mezd pro majitele firem