← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo Výzvu pro vybrané sektory k podávání žádostí k poskytnutí podpory v rámci programu COVID 2022 – Sektorová podpora.
Podmínky pro čerpání

Podpora je určena fyzické osobě, nebo právnické osobě zřízené podle soukromého práva vykonávající podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem. A to těm osobám, na jejichž podnikatelskou činnost negativně dopadla protipandemická opatření z konce roku 2021. Do Výzvy byly také promítnuty restrikce, které uvalila EU na Ruskou Federaci a Bělorusko v důsledku jejich agrese a invaze na Ukrajinu.

Oprávněným žadatelem je podnikatelský subjekt ve výše uvedených segmentech podnikání, kterému v důsledku pandemie onemocnění covid-19 poklesly tržby za srovnávané (rozhodné) období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %.

Údaje o poklesu tržeb musí být ověřeny osobou oprávněnou jednat za žadatele (OSVČ, majitel firmy, statutární orgán atd.) a účetním firmy v případě, že nárok na dotaci bude do 1,5 mil. Kč včetně. Přesáhne-li nárok na dotaci částku 1,5 mil. Kč, je nutné ověření údajů o poklesu tržeb auditorem nebo daňovým poradcem. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí tržby za vlastní výkony a zboží.

Pro koho je podpora určena

Výzva je určena:

a) poskytovatelům stravovacích služeb (včetně cateringu), krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře,

b) dále podnikatelům jejichž činností je pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

Jaká je maximální částka podpory

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána součinem 500 Kč krát počet zaměstnanců, který je vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období podle bodu 2.3 Výzvy. Přičemž maximální uznatelný úvazek na jednoho zaměstnance je 1,0 (tzn. 40 hodin týdně).

Za zaměstnance se pro účely Programu považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru a dále tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Do výpočtu se zahrnují výhradně zaměstnanci (resp. spolupracující osoby, resp. jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele), kteří byli k 1. 11. 2021 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení, a kteří se částí své pracovní náplně podíleli na provozování podnikatelské činnosti dle vyhlášené Výzvy. Avšak do vykazovaného počtu zaměstnanců nelze zahrnout zaměstnance na rodičovské nebo na mateřské dovolené. Důvodem je skutečnost, že takový zaměstnanec nesplní druhou část podmínky (dle bodu 6.4 vyhlášené Výzvy), kde je nezbytné, aby vykázaní zaměstnanci v žádosti o podporu se alespoň částí své pracovní náplně podíleli na provozování podnikatelské činnosti podle Článku 4.1. Výzvy.

Příjem žádosti

Žádosti je možné podávat od 5. 4. 2022 od 9:00 hod. do 12. 5. 2022 do 24:00 hod. prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Rozhodné období

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je pro činnosti uvedené v bodě a) období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, a pro činnosti uvedené v bodě b) období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Způsob podání žádosti

Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. Identitu občana (dříve eIdentita). Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Program COVID 2022 – Sektorová podpora nelze kombinovat s Programem COVID Nepokryté náklady – Sektorová podpora, Programem COVID – Adventní trhy a Výzvou pro zájezdové dopravce programu COVID BUS. Naopak ve vztahu ke Kompenzačnímu bonusu Ministerstva financí omezení nejsou. Uvolňování prostředků schválených žádostí bude probíhat po udělení notifikace výzvy Evropskou komisí. Žádosti podnikatelé podávají přes informační systém AIS, který již znají z předchozích programů.

 

Zdroj + kompletní podmínky a znění Výzvy na webu MPO.

 

 

Tým Agentury Dream Job s.r.o.

Program Covid 2022 – sektorová podpora