planeta-rouska-korona|kancelar-prace-notebook|mapa-karantena-teplomer

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo o aktuálním dění ohledně koronaviru. Vydalo důležité pracovněprávní souvislosti, se kterými bychom měli být v současné době seznámeni.

kancelar-prace-notebookZaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem (není nařízena karanténa)

Nejprve je nezbytné, aby se zaměstnanec seznámil s aktuálními pokyny Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví. Okamžitě by měl zaměstnavatele informovat o tom, že se vrátil z oblasti zasažené koronavirem.

Zaměstnavatel má právo vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření u registrujícího lékaře. Zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý práci vykonávat.

V případě, že se u zaměstnance neprojevují příznaky infekčního onemocnění, je s ohledem na vykonávanou práci vhodné, aby zaměstnavatel z preventivních důvodů učinil některá opatření. Ta směřují k tomu, aby se zaměstnanec po určitou dobu zdržoval mimo pracoviště a kolektiv spolupracovníků.

Zaměstnanec je v nařízené karanténě v ČR

O nařízení karantény, jejím trvání a ukončení rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví a v tomto smyslu je povinen podat zaměstnavateli na jeho žádost informaci o tom, že zaměstnanci byla karanténa nařízena. V tomto případě jde o překážku v práci na straně zaměstnance, při které mu přísluší náhrada mzdy nebo platu stejně, jako v případě, když je dočasně práce neschopen.

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu. Pokud zaměstnanec začal čerpat dovolenou před tím, než mu byla nařízena karanténa, nařízením karantény se dovolená nepřerušuje.

mapa-karantena-teplomerZaměstnanec je v nařízené karanténě v cizině

Je-li zaměstnanci nařízena karanténa v cizině, pak jde-li o státy EU a státy, se kterými Česká republika uzavřela bilaterální dohodu, zaměstnavatel je povinen omluvit jejich nepřítomnost v práci a poskytnout jim náhradu mzdy nebo platu v době prvních 14 kalendářních dnů karantény stejně, jako v případě, že je nařízena karanténa podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Jestliže jde o státy, které nejsou členskými státy EU ani státy, se kterými má ČR uzavřenu bilaterální dohodu, pak pokud karanténa nařízená v tomto státě trvá i po skončení dovolené zaměstnance, je nepochybné, že zaměstnavatel bude povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit.

Pracovněprávní souvislosti také sdělují, že v případě, že v cizině zaměstnanec čerpá dovolenou, nařízením karantény se dovolená nepřerušuje.

Karanténa na pracovní cestě a cestovní náhrady

Je-li zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu nařízena karanténa, není tato skutečnost důvodem pro ukončení nebo přerušení pracovní cesty. Je nutno vycházet z toho, že zaměstnanci by v místě konání pracovní cesty nebyla karanténa nařízena, kdyby tam nebyl zaměstnavatelem vyslán.Tato okolnost obecně nemůže být k tíži zaměstnance a není tomu tak ani v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance či jeho hospitalizace.

Pokud je toho zaměstnanec v karanténě schopen, musí bezodkladně informovat zaměstnavatele o změně podmínek rozhodných pro poskytování a výši cestovních náhrad, tak, aby zaměstnavatel mohl přijmout potřebná opatření (např. zrušit rezervaci zpáteční letenky nebo ubytování).

O ukončení nařízené karantény rozhoduje příslušný státní orgán a zaměstnavatel potom následně podle konkrétních podmínek rozhodne o dalším průběhu pracovní cesty.

 

 

 

Tereza Miksová
Recruitment Coordinator

tereza-foto-profil

 

 

 

 

 

Zdroje:
Ministerstvo práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti