← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Jaká bude podpora, pokud vznikl řádný nárok a byly splněny veškeré podmínky pro její přiznání? 

Od 1. ledna 2020 se zvýšila průměrná mzda a spolu s tím také maximální částka podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci. Od stejného data se zvyšuje, a to na základě valorizace minimální mzdy, i limit povoleného výdělku pro uchazeče o zaměstnání nepobírající podporu a činné v nekolidujícím zaměstnání. 

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 činila 33 429 Kč. Její výše byla vyhlášena Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 346/2019 Sb. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak může dosáhnout až 19 389 Kč měsíčně, jestliže žádost o podporu byla resp. bude podána po 31. prosinci 2019, tedy v r. 2020. Maximální výše podpory může být ještě o trochu vyšší a to při rekvalifikaci, kdy činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nejvyšší podpora při rekvalifikaci nastoupené v r. 2020 tak může dosáhnout až 21 729 Kč za měsíc. 

 

Jaká je výše dávek, když nejde z čeho spočítat nebo doložit?

Uchazeči o zaměstnání, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, anebo u něj nelze průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ stanovit, jakož i uchazeči, který splnil podmínku pro přiznání podpory – podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby (a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání) se podpora v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby nově 5015 Kč, 4012 Kč, 3678 Kč. Podpora při rekvalifikaci v uvedených případech činí po celou dobu rekvalifikace 0,14 násobek příslušné částky, tedy nově 4681 Kč.

 

Kolik si můžete přivydělat v nekolidujícím zaměstnání?

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (na rozdíl od nároku na podporu v nezaměstnanosti) podle ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti nebrání výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, nebo výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti (nikoliv již dohody o provedení práce) pokud měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy – čili v r. 2020 nově částku 7300 Kč, přičemž pokud by nezaměstnaný vykonával více takových činností, tak se výdělky sčítají. Výkon práce v takovém zaměstnání musí uchazeč nahlásit úřadu práce při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo v den nástupu do výdělečné činnosti a ta mu nesmí bránit v poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování zaměstnání a v přijetí nabídky vhodného zaměstnání od úřadu práce. Možnost pracovat a vydělávat si v nekolidujícím zaměstnání je tedy určena uchazečům, kteří nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Kdy není nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Pokud nezískáte v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Dále pak, když nejsou splněny podmínky pro přiznání sociální dávky v případě opětovného zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání nebo po vyčerpání podpůrčí doby resp. před vznikem nároku na sociální dávku, jestliže dochází k jeho odkladu z důvodu vyplacení odstupného, odbytného nebo odchodného v posledním zaměstnání.

Přestože v takovém případě nemáte nárok na podporu, určitě se ve většině případů vyplatí být i tak evidován jako uchazeč o zaměstnání – po celou dobu evidence jste osvobozeni od povinných plateb odvodů záloh na zdravotním a sociálním pojištění, které činí cca 4 tis. měsíčně.

 

Jménem Agentury Dream Job přejeme, abyste se do podobných situací dostávali co nejméně a pokud už se tak stane, ať vše proběhne alespoň bez procesních komplikací!

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Sudlíková 

Senior Recruitment Consultant 

 

zdroj: https://www.uradprace.cz/

 

Podpora v nezaměstnanosti – kolik a pro koho?