|

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

V důsledku opatření spojených s děním posledních měsíců, řeší tisíce lidí nepříjemnou životní situaci, do které se dostali (nebo dostanou) bez svého vlastního zavinění. Nezaměstnanost nám zcela určitě ještě poroste a situace na trhu práce nebude veselá. V případě zaměstnanců je postup při ztrátě zaměstnání obecně znám, nicméně, mezi nezaměstnané se aktuálně zařadí i významné procento osob samostatně výdělečně činných, kteří nemohou pokračovat ve své práci a řeší, co dál….Pro mnohé to bude vůbec poprvé,  kdy budou muset požádat o podporu v nezaměstnanosti a určitě stojí za to si připomenout, jak postupovat.

 

Pokud osoby samostatně výdělečně činné ukončí nebo přeruší svou činnost, mohou Úřad práce ČR požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti. Pokud se rozhodli využít kompenzační bonusy, mohou o podporu požádat až následně. Podle platné legislativy není souběh čerpání obou podpor možný. Správci daně je oznámení o ukončení nebo přerušení živnosti nutno provést do 15ti dnů ode dne, kdy k tomu došlo, zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi kalendářních dnů. Ze zákona nejste povinni přerušení provozování oznámit živnostenskému úřadu, ale můžete a je to i časově efektivnější proces. Při využití jednotného registračního formuláře – JRF  https://www.rzp.cz/elpod.html lze všechny změny oznámit oficiálně přes datovou schránku všem úřadům najednou. 

 • V případě, že člověk přijde o práci, platí to i pro OSVČ, může požádat o zprostředkování vhodného zaměstnání. Žádost je možné podat, mimo jiné, elektronicky a na jakémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR. Pokud klient splní zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence, stane se uchazečem o zaměstnání. Zároveň může požádat také o podporu v nezaměstnanosti. V případě OSVČ je nutné, aby ukončila nebo pozastavila svou činnost a následně se do 3 dnů nahlásila na příslušný Úřad práce ČR.
 • Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že uchazeč o zaměstnání získal během posledních dvou let před zařazením do evidence ÚP ČR dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců, a to ze zaměstnání nebo při výkonu jiné výdělečné činnosti. Jednoduše řečeno, pokud v uplynulých dvou letech odpracoval minimálně 12 měsíců a během té doby si platil důchodové pojištění, a to i v rámci „brigád“. Do rozhodného období se započítávají i tzv. náhradní doby, což je třeba období, kdy člověk pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, osobně pečuje o dítě do čtyř let věku nebo o osobu blízkou (II., III., IV. stupeň závislosti) nebo vykonává dlouhodobou dobrovolnickou službu, která překračuje v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu apod.Podporu v nezaměstnanosti vyplácí ÚP ČR během tzv. podpůrčí doby, která činí:
  do 50 let věku 5 měsíců,
  nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
  nad 55 let věku 11 měsíců.Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
 • Výše podpory v nezaměstnanosti:
  V případě OSVČ bere ÚP ČR v potaz poslední vyměřovací základ (vystavuje OSSZ) v rozhodném období přepočtený na jeden kalendářní měsíc. Pokud není vyměřovací základ možné určit, pak ÚP ČR výši podpory v nezaměstnanosti stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.
 • Co je třeba pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání:
  – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým klient prokáže svou totožnost a místo bydliště,
  – v případě absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání,
  – potvrzení o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtový list a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění,
  po ukončení podnikání „Potvrzení OSSZ o účasti na důchodovém pojištění“!Všechny doklady, kromě těch, kterými uchazeč prokazuje svou totožnost, je možné doložit dodatečně.
 • Formuláře „Žádost o zprostředkování zaměstnání“ a „Žádost o podporu v nezaměstnanosti“ jsou k dispozici v elektronické formě na portále MPSV, hned na úvodní straně webu v části „Formuláře – Oblast zaměstnanosti – Pro občany“ pod odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. Jednotlivé tiskopisy stačí vyplnit a odeslat elektronicky, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Praktické rady k vyplnění formulářů jsou k dispozici zde. Žádosti je třeba poslat na kontaktní pracoviště ÚP.Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být scan/foto s dokladovanou skutečností (např. scan/foto žádosti s podpisem, dokladu o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtového listu a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenčního listu důchodového pojištění apod.). Zašle-li klient touto cestou žádost, je třeba uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadů práce ČR.

 

Ztráta práce je vždy nepříjemná a proces hledání může být i psychicky náročný, obzvlášť v současné době…

Agentura Dream Job je tu pro Vás a přejeme všem hodně sil, pevné nervy při jednání s úřady a mnoho štěstí do dalších dní!

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Sudlíková 

Senior Recruitment Consultant 

 

Zdroj: https://www.uradprace.cz/

 

OSVČ – podpora v nezaměstnanosti