|

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Tisková zpráva MMR ČR ze dne 26.7.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo v souvislosti se situací na řeckém Rhodosu i v dalších lokalitách postižených požáry přehled práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o zájezdu pořádaného cestovní kanceláří i pro individuální cestovatele. 

Lesní požáry ve Středomoří dostaly do potíží tisíce českých občanů. Přehled zveřejněný MMR odpovídá na dohady a nejasnosti, které se objevily v souvislosti se zrušenými, zkrácenými i chystanými zájezdy do zasažených oblastí. „Jsou to informace pro klienty cestovních kanceláří i pro ty, kteří cestují po vlastní ose. Dozví se v něm, jaká mají práva, jak je to se stornem nebo změnou zájezdu, vrácením peněz. Přesně popisuje, jak mají postupovat,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cestujete s cestovní kanceláří
Máte uzavřenou smlouvu s cestovní kanceláří, která zájezd pořádá a nebo jste využili služeb tzv. cestovní agentury, která v rámci své podnikatelské činnosti zprostředkovává prodej zájezdů cestovních kanceláří. V případě sporů pak cestovní agentura může působit jako prostředník v komunikaci mezi vámi a cestovní kanceláří. Veškerá práva a povinnosti ze smlouvy o zájezdu vznikají pouze cestovní kanceláři jako pořadateli zájezdu. Jen cestovní kancelář je tedy povinna k vrácení peněz za zrušený zájezd, k nápravě případných vad zájezdu apod.

Dohoda s cestovní kanceláří
Zákon stanovuje cestovním kancelářím i vám určitá práva a povinnosti. Samozřejmě platí i možnost dohody obou smluvních stran smlouvy o zájezdu – cestovní kanceláře a vás. Cestovní kancelář vám může nad rámec svých zákonných povinností nabídnout bezplatnou změnu termínu zájezdu nebo destinace, příp. zrušení zájezdu bez odstupného (storno poplatku), který by jinak jste byli povinni zaplatit. Může se jednat např. o voucher, jeho podmínky byste si měli pozorně prostudovat.

Částečně čerpaný zájezd
Odpovědnost cestovní kanceláře je zde objektivní a v těchto případech byste měli obdržet přiměřenou slevu za nevyužitou část zájezdu.
Cestovní kancelář odpovídá za poskytnutí služeb cestovního ruchu v souladu se smlouvou o zájezdu. Pokud tomu tak není a zájezd má vadu, bez zbytečného odkladu můžete vytknout vadu pořadateli zájezdu (i prostřednictvím prodejce – cestovní agentury) a zároveň určit přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Pokud vady pořadatel neodstraní, můžete ji odstranit sami a náhradu nákladů požadovat po pořadateli, v případě podstatné vady dokonce odstoupit od smlouvy bez odstupného (storno poplatku).
Má-li zájezd vadu a zároveň jste ji vytkli bez zbytečného odkladu, máte právo na slevu z ceny přiměřené rozsahu trvání vady. Vyskytnou-li se podstatné vady zájezdu, má pořadatel povinnost vám bez dodatečných nákladů nabídnout vhodné náhradní řešení (např. náhradní ubytování), pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla dohodnuta ve smlouvě o zájezdu. Je-li řešení nižší jakosti, má pořadatel povinnost vám poskytnout přiměřenou slevu. Můžete navrhované řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.
Je-li součástí zájezdu přeprava a nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit váš návrat v souladu se smlouvou, nese pořadatel náklady na nezbytné ubytování (pokud možno v rovnocenné kategorii), a to nejvýše za tři noci (omezení na počet nocí neplatí pro určité osoby, např. osoby se zdravotním postižením, osoby s omezenou schopností pohybu nebo těhotné ženy).

Kdy musím storno poplatky uhradit
Od smlouvy můžete obecně odstoupit kdykoliv před zahájením zájezdu. Nicméně v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy bez zaplacení odstupného, je třeba se storno poplatky počítat. Odstupné lze účtovat v případě, kdy odstoupíte od smlouvy o zájezdu. Jde typicky o případy, kdy zájezd zrušíte (odstoupíte od smlouvy) z důvodů na své straně, aniž by cestovní kancelář porušila nebo nesplnila závazek ze smlouvy. V souvislosti se situací s požáry v Řecku a v dalších zemích je se storno poplatky třeba počítat především v případech, kdy bylo zájezd možné uskutečnit do bezpečné destinace, ale přesto jste z obavy před vycestováním od smlouvy odstoupili. Řešením mohou být některá cestovní pojištění, která mohou pokrývat úhradu storno poplatku, záleží však na pojistných podmínkách konkrétní pojišťovny.

Za jakých podmínek odstupné účtovat nelze
Občanský zákoník stanovuje povinnost pořadatele – cestovní kanceláře, vrátit vám při odstoupení od smlouvy veškeré uhrazené platby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení závazku ze smlouvy. V případech stanovených zákonem se částka snižuje o odstupné (storno poplatek).

Odstupné vám cestovní kancelář nemůže účtovat v těchto v případech:
• odstoupíte-li od smlouvy z důvodu, že v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (jedná se např. o opatření úřadů ohledně evakuace určitých destinací v souvislosti s požáry a z toho vyplývající uzavření konkrétních ubytovacích zařízení),
• od smlouvy odstoupila cestovní kancelář, kromě odstoupení od smlouvy z důvodu porušení smlouvy z vaší strany (např. cestovní kancelář zrušila zájezd s ohledem na opatření v souvislosti s požáry, které znemožňují poskytnutí služeb cestovního ruchu podle smlouvy o zájezdu).

V případě, že je zájezd zrušen cestovní kanceláří nebo vámi v důsledku dopadů následků požárů a souvisejících opatření, odstupné zpravidla účtovat nelze. Je však potřeba, aby byl zájezd přímo zasažen (např. v místě destinace je úřady vyhlášena evakuace a ubytovací zařízení je uzavřeno nebo byla znemožněna doprava do destinace). Dostačující naopak nemusí být pouze obava z cestování, která není objektivně podložená. Výše odstupného je potřeba posuzovat individuálně na základě smlouvy s cestovní kanceláří. V případě sporu může závazné rozhodnutí o přiměřenosti odstupného vydat pouze soud. Vzhledem k tomu, že doplňkové služby (pojištění zájezdu, parkování na letišti atd.) součástí zájezdu nejsou, nemusí cestovní kancelář jejich cenu zahrnovat ani do plateb, které je vám cestovní kancelář povinna vrátit.

Máte samostatnou letenku?
V případě, že je let zrušen v souvislosti s mimořádnými okolnostmi způsobenými požárem v destinaci nebo souvisejícími doprovodnými opatřeními, můžete žádat o vrácení ceny letenky, případně namísto ní o přesměrování na náhradní spoj v závislosti na dostupnosti míst. V případě přesměrování máte nárok na nezbytnou péči, která většinou zahrnuje občerstvení přiměřené době zdržení nebo poskytnutí ubytování. V případě zrušených letů nemůžete z důvodu mimořádných okolností nárokovat vůči dopravcům odškodnění. Letečtí dopravci mohou nabízet bezplatné změny odletů nebo zrušení rezervací. Doporučujeme se informovat na internetových stránkách příslušného dopravce.

Máte samostatné ubytování?
V případě samostatně zakoupeného ubytování v zahraničí se obecně případná možnost odstoupení od smlouvy řídí právem příslušného státu, v němž se nachází ubytovací zařízení, příp. podmínkami rezervačního portálu (Booking.com, Airbnb apod.). Je možné, že ubytovatelé a rezervační portály vyhlásí v souvislosti s požáry v Řecku nebo jiných lokalitách zvláštní podmínky. O možnostech zrušení rezervace se doporučujeme informovat u ubytovatele nebo rezervačního portálu.

Máte zájezd s odjezdem mimo území České republiky?
V případě, kdy zakoupíte zájezd od zahraniční cestovní kanceláře a místo odjezdu se nenachází na území ČR, nebude se smlouva o zájezdu obvykle řídit českým právem, ale právem státu sídla cestovní kanceláře. Případná možnost odstoupit od smlouvy od zájezdu z důvodu mimořádných okolností se bude odvíjet od situace v místě sjednaného odjezdu na zájezd, trasy cesty a destinace. V členských státech Evropské unie platí co do možnosti odstoupení od smlouvy v případě mimořádných okolností podobná pravidla jako v České republice na základě příslušné směrnice Evropské unie.

Doporučení obsažená v tomto materiálu vyjadřují právní názor MMR vydaný s aktuální situací v Řecku a ostatních státech, nejsou však právně závazná. V případě sporu může právně závazné rozhodnutí o předmětu občanskoprávního sporu vydat pouze soud.

MMR ČR vydalo přehled práv a povinností klientů i CK v souvislosti s požáry