||

← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Od července 2021 nabyl účinnosti návrh novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a tzv. kurzarbeit se stal součástí zákona o zaměstnanosti. 

Návrh zákona reagoval na krizi způsobenou celosvětovou pandemií nemoci Covid–19 a jejími negativními dopady na trh práce. Protipandemická ochranná opatření způsobila hospodářské ztráty na straně zaměstnavatelů, způsobila vznik překážek v práci a tím nekompenzovaných nákladů firem. Doba, kdy budeme připraveni na další případnou krizi, se tak opět přiblížila. Díky kurzarbeitu půjde zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy v situaci, kdy zaměstnancům nebude možné z objektivních důvodů přidělit práci. Stát tak může lépe pomoci firmám udržet pracovní místa.

Novela, jejíž schválení nebylo jednoduché a trvalo velmi dlouho, má pomoci zachovat pracovní místa po dobu dočasně zhoršené situace na trhu práce a zavádí nový institut „příspěvek v době částečné práce“ nahrazující „podporu v době částečné nezaměstnanosti“. Dále rozšiřuje okruh důvodů vzniku událostí, které poskytování příspěvku podmiňují, jako je ohrožení ekonomiky ČR, pandemie, živelní události, kyberútok apod (právní úprava je v ustanoveních § 120a až 120f zákona).

Nárok na příspěvek a jeho čerpání

V době částečné práce má zaměstnanec v pracovním poměru nárok na příspěvek při splnění stanovených podmínek po dobu nejvýše 12 měsíců. Příspěvek nelze poskytnout zaměstnavateli, který je uveden v § 109 odst. 3 zák. práce. Jedná se např. o zaměstnavatele, kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních předpisů.

Příspěvek se bude poskytovat zaměstnavateli na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá ke dni oznámení příslušných (zákonných) skutečností zaměstnavatelem úřadu práce alespoň 3 měsíce. Před tím je však zaměstnavatel povinen písemně informovat zamě

stnance o tom, že nastala překážka v práci na jeho straně, na jejímž základě bude zaměstnavateli poskytován příspěvek v době částečné práce.

Příspěvek v době částečné práce se zaměstnavateli poskytne pouze za tu část týdenní pracovní doby zaměstnance, po kterou mu zaměstnavatel nepřiděluje práci, a to ve výši 80 % náhrady mzdy a pojistného. Maximální výše příspěvku činí měsíčně 1,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém bude příspěvek poskytován. Na rok 2021 činí tato mzda – podle Sdělení MPSV č. 574/2020 Sb. z 23. 12. 2020 – celkem 34 611 Kč. Maximální výše příspěvku na zaměstnance v roce 2021 je tedy částka 51 916 Kč.

Díky kurzarbeitu budou lidé ochráněni před nejistotou a kritickými životními situacemi. Chrání jak zaměstnance, tak zaměstnavatele a v konečném důsledku šetří i náklady státu. Zaměstnanci, na které bude pobírán příspěvek, budou také po stanovenou dobu chráněni před výpovědí, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v oficiální tiskové zprávě MPSV.

Kurzarbeit nabízí řadu výhod pro všechny zúčastněné. Zaměstnanec bude nadále zaměstnán a nepřijde o příjem, zaměstnavateli klesnou mzdové náklady související s náhradou mzdy, státu nebudou vznikat náklady související s nezaměstnaností a udrží se domácí spotřeba podporující hospodářský růst. „Tak, jak je nastaven, rozhodně nebude sloužit k umělému udržování neperspektivních pracovních míst,“ zdůrazňuje Jana Maláčová. Zaměstnavateli zůstává zachována povinnost určité finanční spoluúčasti na mzdových nákladech, zároveň nebudou podpořeni zaměstnavatelé, kteří své provozy úplně zavřou. Po dobu poskytování příspěvku mohou zaměstnanci využít aktivit doporučovaných Úřadem práce, jako zájemcům o zaměstnání, takže se mohou vzdělávat nebo se účastnit rekvalifikace. Firmy využívající kurzarbeit nebudou moci v tomto období, ani v následujícím roce, vyplácet dividendy.

Přestože jde o jistě důležitý nástroj pro ochranu pracovních míst i podporu zaměstnavatelům, věřme, že jeho aktivace nebude v dohledné době nutná a všem přejeme klidné léto a minimum dalších krizí!

 

 

Petra Sudlíková foto - Dream Job

 

 

 

 

       

Petra Sudlíková 
Senior Recruitment Consultant
Agentura Dream Job s.r.o.

 

 

Zdroje:

www.mpsv.cz

www.advokatnidenik.cz

Kurzarbeit – novela zákona o zaměstnanosti