← Zpět

Datum zveřejnění
Kategorie

Aktuální situace je nepříznivá pro řadu z nás – karanténa, nemocenská, překážky v práci na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele, omezení provozů, zákaz činnosti atd. – věci, ve kterých se mnohdy ztrácíme…Určitě stojí za to být v obraze a vědět, na co máte nárok, ať už jste v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Níže proto připojujeme alespoň základní souhrn toho, co je pro tuto chvíli oficiálně platné ze strany MPSV.

Na co máte nárok jako zaměstnanec? 
 • Za pobyt v karanténě zaměstnanci přísluší stejné peníze jako na nemocenské. Zaměstnavatel je povinen nepřítomnost na pracovišti způsobenou karanténou posoudit jako překážku v práci na straně zaměstnance. Tuto skutečnost a předpokládanou dobu trvání musí zaměstnanec co nejdříve nahlásit. Jeho lékař by mu pak měl vystavit Potvrzení o nařízení karantény. Následná výplata peněz se řídí stejnými pravidly, jako je tomu u nemoci. Za prvních 14 kalendářních dnů má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Od 15. dne mu náleží nemocenská dávka.
 • Pokud je firma uzavřena kvůli mimořádným opatřením a pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu uzavření provozoven na základě mimořádných opatření vlády nebo z jeho vlastního rozhodnutí, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).
 • Když nemůže zaměstnavatel zajistit chod podniku kvůli prostoji resp. nepřiděluje práci z důvodu prostoje, např. nemá dostatek surovin pro výrobu, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku výdělku [§ 207 písm. a) zákoníku práce].
 • Když zaměstnavatel nemá práci, protože nejsou zakázky – pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu částečné nezaměstnanosti, tj. z důvodu omezení odbytu výrobků/poptávky po službách, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, je-li uzavřena dohoda s odborovou organizací.
 • Právo na pracovní volno a ošetřovné – platí po celou dobu uzavření příslušného školského zařízení/stacionáře a přísluší zaměstnanci z důvodu péče o dítě mladší 13 let, péče o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), a dále o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost).
 • Nařízená dovolená – zaměstnavatel dovolenou může nařídit, ale určena by měla být alespoň 14 dnů předem, na kratší lhůtě je vždy nutné dohodnout se se zaměstnancem.  Stejně tak tomu je i v případě změn v rozvržení směn nebo při jejich zrušení.

Podrobný přehled práv zaměstnanců i odpovědi na časté otázky najdete na: https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu

 

Jaká je podpora pro zaměstnavatele z pohledu udržení svých zaměstnanců? Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?

Dne 14. 10. 2020 schválila vláda České republiky usnesením č. 1039 změny v programu Antivirus, který je bezpochyby nejúčinnější podporou zaměstnanosti v posledních měsících. Jedná se o prodloužení doby uznatelnosti výdajů v Režimu A do 31. 12. 2020 a dále o zavedení zvýšeného příspěvku pro uzavřené provozy – Antivirus Plus (Režim A Plus). Dne 26. října na toto rozhodnutí vláda navázala schválení prodloužení doby uznatelnosti výdajů pro Režim B rovněž do 31. 12. 2020. V návaznosti na tyto změny bude v nejbližší době aktualizován i Manuál pro zaměstnavatele od MPSV.

Příspěvek je určen všem zaměstnavatelům, kterým byla činnost přímo zakázána či významně omezena příslušnými krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví. Příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy, respektive náhrady mezd, a řádně z nich odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance a za zaměstnavatele.

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek v těchto režimech:

Režim B

Doba uznatelnosti výdajů byla prodloužena do 31. 12. 2020, a to za stejných podmínek jako doposud. Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
Režim A

Doba uznatelnosti výdajů je prodloužena do 31. 12. 2020. V režimu A budou moci zaměstnavatelé obdržet příspěvek na výdaje vzniklé v říjnu, listopadu, prosinci. Uznatelným výdejem je náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény (podle § 192 zákoníku práce). Výše příspěvku zůstává zachována na 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc. Režimu A nadále mohou využívat ale zaměstnavatelé i v případě, kdy zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele (či jeho významného omezení), jestliže k němu došlo přímo na základě vládních opatření (krizová opatření vlády, mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví). V takovém případě ale může zaměstnavatel využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus (viz níže).

Režim Antivirus Plus (Režim A Plus)

Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A!

Parametry Antivirus Plus

 • Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele (nebo významného omezení – významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen)
 • Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec
 • Na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020 (včetně)

Mohou jej tedy využít např:

 • Restaurace, a to i pokud mají otevřeno „výdejové okénko“, na zaměstnance, kteří jsou zařazeni na překážky v práci podle § 208 zákoníku práce.
 • Nařízením vlády uzavřené prodejny (tj. ty, které nemají výjimku), služby
 • Zaměstnavatel vždy musí posoudit z jakého důvodu překážka v práci vznikla, pro režim A plus jsou způsobilé pouze výdaje vzniklé výplatou náhrady mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže uzavření provozu (nebo jeho významné omezení) bylo přímo nařízeno vládním opatřením. Pokud překážka v práci vznikla z jiného důvodu, např. omezením poptávky, jsou náklady způsobilé pro Režim B

Omezení Režimu Antivirus Plus – komu lze/nelze poskytnout

Pro režim Antivirus Plus (Režim A Plus) budou platit některé dodatečné podmínky s ohledem na pravidla veřejné podpory, které se na Režim A a Režim B nevztahují. Pokud zaměstnavatel nebude moci z těchto důvodů žádat o příspěvek v rámci A Plus může nadále žádat i při uzavření provozu v Režimu A.

 1. Příspěvek v Režimu Antivirus Plus nebude možné poskytnout zaměstnavateli, který obdržel veřejnou podporu poskytnutou podle bodu 3.1 Dočasného rámce v částce vyšší 800 000 Eur.
  • Do tohoto limitu se započítávají všechny podpory poskytnuté dle tohoto bodu Dočasného rámce, přičemž je rozhodující částka, která je uvedena na právním aktu poskytnutí podpory (zpravidla rozhodnutí o poskytnutí dotace);
  • Aktuálně je podle tohoto bodu Dočasného rámce v ČR poskytována podpora například v rámci programů: COVID-nájemné, COVID-lázně, COVID-kultura, některé projekty v rámci OP Zaměstnanost
  • Příspěvek Antivirus Plus se bude započítávat do limitu 800 000 Eur

Příklad: Celostátní síť restaurací již čerpala COVID-nájemné v celkovém objemu 500 000 Eur, její mzdové náklady na měsíce říjen až prosinec uznatelné pro Antivirus Plus budou však činit 500 000 Eur – zaměstnavatel však bude moci obdržet již jen 300 000 Eur….Lázně obdržely v rámci COVID-nájemné podporu ve výši 500 000 Eur a v rámci COVID-lázně 300 000 Eur. V tomto případě již nebudou moci obdržet příspěvek v rámci Antivirus Plus.

 1. Nebude možné poskytnout zaměstnavatelům, kteří k 31. 12. 2019 byly podnikem v obtížích dle definice Evropské komise.
 2. Podpora v rámci bodu 3.1 Dočasného rámce je určena na řešení nedostatku likvidity. Nedostatek či nedostupnost likvidity však bude presumován (předpokládaná) plošně u všech zaměstnavatelů, kteří vyplácejí náhradu mzdy z důvodu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a jejichž provoz byl uzavřen či významně omezen krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Splnění uvedených podmínek bude stvrzovat zaměstnavatel formou čestného prohlášení, které bude součástí vyúčtování, popřípadě dodatku k dohodě.

Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky je zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní na https://antivirus.mpsv.cz/

Zaměstnavatelé nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště. Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc říjen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce listopadu.

 

Věřme, že brzy bude opět lépe a všem přejeme hodně štěstí a pevné zdraví!

 

 

 

 

 

 

 

Petra Sudlíková
Senior Recruitment Consultant 
Agentura Dream Job s.r.o.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/; https://www.komora.cz/